Boutredning

Hjälp med boutredning

Boutredning är ett samlingsnamn för upprättande av bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte samt avveckling av dödsboet. Här kan vi på Fribergs Begravningsbyråer hjälpa dig lösa alla juridiska frågor som uppstår. Vi samarbetar med Götmars Juridik med tillgång till deras jurister.

Bouppteckning

I bouppteckningen fastställer man vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut. Bouppteckningen ligger till grund för bodelning och arvskifte. I samband med att bouppteckningen upprättas görs alltid utförliga utredningar om tillgångar och skulder, försäkringar och släktförhållanden.

Dödsboförvaltning

Förvaltning av och ansvar för dödsboet omfattar allt praktiskt som t ex att betala räkningar, se till att posten eftersänds och så vidare. Utöver den rent ekonomiska förvaltningen kan dödsboförvaltning även innebära kontakt med mäklare, hyresvärd, auktionsfirma och städfirma. Vi kan även ta hand om deklarationer, skatteinbetalningar, lagfartsansökningar och övriga myndighetskontakter.

Arvskifte

Om det är fler än en delägare i dödsboet skall det upprättas ett arvskifte. Här regleras avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet. Då samtliga delägare har godkänt arvskiftet utbetalas arvslotter. Arvskiftet kan ses som ett avslut där man t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.


Brist i boet

Om dödsboets tillgångar inte täcker samtliga skulder är det viktigt att inga betalningar görs efter dödsfallet. De medel som finns skall som regel i första hand användas till att bekosta den avlidnes begravning. Genom en korrekt hantering och förvaltning av dödsboet riskerar inte delägarna att bli betalningsansvariga för några av dödsboets skulder. Om man är osäker på dödsboets ekonomiska ställning rekommenderar vi alltid att man snarast kontaktar dödsbohandläggare på kommunens socialkontor. De kan då göra en utredning om det istället för bouppteckning kan upprättas en s k dödsboanmälan samt svara på frågor om ekonomiskt bistånd till begravning.